!
!
Voorwaarden

Artikel 1. - OFFERTES.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 
Artikel 2. - PRIJZEN.
Tenzij anders overeengekomen luiden de prijzen exclusief B.T.W.
 
Artikel 3. - LEVERING /VERZENDING.
De wijze van verzending wordt door ons bepaald, tenzij anders is overeengekomen. Hiervoor zullen wel de gemaakte kosten in rekening gebracht worden. Leveringstijden gelden steeds bij benadering en in geen geval kunnen wij voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de leveringstijd aansprakelijk worden gesteld, onverminderd onze rechten, in geval van overmacht als omschreven in Artikel 6.
 
Artikel 4. - RISICO GEDURENDE TRANSPORT.
Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden door ons niet vergoed.

 

Artikel 5. - WIJZIGING VERKOOPVOORWAARDEN, PRIJZEN.
Voor alle orders zijn op de dag van de opdracht bevestiging geldende, verkoopvoorwaarden en prijzen van kracht. 

 

Artikel 6. - OVERMACHT.
In geval van overmacht, als hoedanig in ieder geval zullen gelden, oproer, epidemie, natuurrampen, uitsluiting, staking, brand, oorlogsomstandigheden, mobilisatie, onlusten, in - en uitvoer belemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, storingen in openbare voorzieningen, storing van welke aard ook in ons bedrijf, of in dat van onze leveranciers of expediteurs, dan wel in geval van andere omstandigheden, waaronder nakoming der overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens afnemer te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een termijn van ten hoogste één jaar, onverminderd het recht tot ontbinding als bovenbedoeld op een later tijdstip gedurende deze termijn.
 
Artikel 7.  – VRIJWARING.
De tegen partij dient Disworld te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Disworld jegens derde zou kunnen rusten met betrekking tot de door Disworld geleverde zaken.

 

Artikel 8.   – GARANTIE.
Goederen gekend en goedgekeurd door de afnemer.

Artikel 9. - WANPRESTATIE EN EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Disworld blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, inclusief rente en kosten volledig zijn voldaan. Indien afnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, zulks uitsluitend te onzer beoordeling, heeft Disworld het recht om bij enkel schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op één of meer betaalde en onbetaalde facturen, worden de bij afnemer aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde factuur.
 
Artikel 10. - VERPAKKING.
Speciale verpakkingen op voorschrift van de afnemer, alsmede kisten kratten en pallets worden in rekening gebracht.
 
Artikel 11. - BETALING.
Betaling dient te geschieden à contant, of anders overeengekomen met inachtneming van een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum te onzen kantore of op bankrekening 46.95.89.019 ten name van Groothandel Disworld zonder aftrek van korting of beroep op compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 5% rente per maand over het verschuldigde bedrag berekend. Alle kosten, zoals incassokosten, kosten van inning door een incassobureau en/of deurwaarder, wisselkosten, gerechtskosten en buitengerechtelijke incassokosten, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van zijn verplichtingen, komen ten laste van de afnemer.

 

Artikel 12. - GEREEDSTAANDE GOEDEREN.
Indien afname niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt berekenen wij voor elke €1000,00 factuurwaarde of gedeelte daarvan, €20,- opslagkosten per ingegane maand. Bovendien zijn wij gerechtigd de gereedstaande goederen te factureren en betaling daarvan te verplichtingen, onverminderd ons recht althans te vorderen.
 
Artikel 13. - BEVOEGDE RECHTER.
Bij geschillen is de rechter van de plaats van onze vestiging of, te onzer keus, van de plaats van vestiging van de afnemer bevoegd

 

Artikel 14.- GEEN RECHT VAN RETOUR. 
Alles wat u koopt bij Groothandel Disworld is  een zakelijke aankoop en is bindend ,er is geen recht van retour zenden als u de geleverde goederen heeft ontvangen. Het is bij wet bepaald dat aankopen over het web een recht van retour van 14 dagen kennen. Dit bent u als BTOC verplicht. Als Groothandel kennen wij deze verplichting niet.

 

Artikel 15. - TOEPASSELIJKHEID DER VERKOOPVOORWAARDEN.
Deze verkoop voorwaarden zijn eveneens van toepassing op leveringen, welke door ons worden uitgevoerd op verzoek van derden.

 

Artikel 16. - BEKENDHEIDCLAUSULE.
Deze voorwoorden gelden voor alle koop en verkoop overeenkomsten, zodat de afnemer zich niet beroepen kan op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.

 

N.B.
GEEN RECHT VAN RETOUR.

Alles wat u koopt bij Groothandel Disworld is  een zakelijke aankoop en is bindend ,er is geen recht van retour zenden als u de geleverde goederen heeft ontvangen. Het is bij wet bepaald dat aankopen over het web een recht van retour van 14 dagen kennen. Dit bent u als BTOC verplicht. Als Groothandel kennen wij deze verplichting niet.